Doporučujeme si důkladně přečíst Obchodní Podmínky, protože registrací na našich webových stránkách a využíváním našich služeb souhlasíte, aby naše Obchodní podmínky tvořily právní dohodu, podle které budeme naše služby poskytovat. Veškeré informace obsažené v Obchodních podmínkách jsou závazné pro Poskytovatele služby i zákazníka. Používáním naší webové stránky je podmíněné soulasem s Obchodními podmínkami. Doporučujeme Vám si také přečíst dokument o Ochranně osobních údajů a používání cookies.

Vyhrazujeme si právo čas od času změnit Obchodní podmínky i bez předchozího upozornění. Případné změny nebudou mít vliv na poskytnutí služe, které byly objednány před začátkem účinnosti případných změn. Pokud by se informace odlišovaly od těch uvedených na našich webových stránkách, případný spor se bude řešit na základě Obchodní podmínek umístěných na našich webových stránkách.

 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Naše primární služba je poskytování virtuální adresy. Je to základ pro všechny ostatní poskytované služby. Virtuální adresu poskytneme jen za účelem přijetí zásilky a její následí odeslání zákazníkovi a to samostatně, nebo konsolidováním vícero zásilek. Virtuální adresu je možné použít pouze ako doručovací adresu pro nákupy v anglických či Evropských e-shopech. Jakékoliv jiné využití virtuální adresy bude mít za následek zrušení registrace a zablokování zákazníka pro další využívání našich služeb. Virtuální adresu je možné pronajmout si registrací na našich webových stránkách. Poskytovatel služby se zavazuje umožnit zákazníkovi využít přidělenou virtuální adresu bez časového omezení, pokud nedojde k porušení těchto Obchodních podmínek nebo Podmínek používání našich webových stránek.

 

KONSOLIDACE ZÁSILEK

Služba, která umožňuje spojit zákazníkovi dvě a více přijatých zásilek do jedné větší. Smyslem této služby je ušetřit na poštovném za přeposlání zásilky k příjemcovi.

 

KONTROLA ZÁSILEK

Služba, která umožňuje zákazníkovi požádat o kontrolu zásilky před odesláním příjemci.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ ZÁSILEK

Služba, která umožňuje zákazníkovi požádat o vyhotovení fotografií zásilky před odesláním příjemci.

 

VRÁCENÍ ZÁSILEK ZPĚT ODESÍLATELI

Služba, která umožňuje zákazníkovi požádat o vrácení zásilky zpět odesílateli.

REGISTRACE

Využívání našich služeb je podmíněné úspěšnou registrací na našich webových stránkách. Po úsoěšné registraci Vám bude přidělená Vaše virtuální adresa, kterou můžete ihned začít využívat. Platnost virtuální adresy je časově neomezená. Vyhrazujeme si právo zrušit registraci bez náhrady, pokud dojde k porušení Obchodních podmínek, k porušení Podmínek používání našich webových stránek, případně dle našeho uvážení.

Zákazník může poprosit o zrušení registrace zasláním požadavku na naši e-mailovou adresu.

Registrace bude zrušená po úhradě vškerých závazků zákazníka vůči Poskytovateli sužby.

Pokud se zákazník rozhodne zrušit svoji registraci a jeho virtuální adresa obsahuje zásiky, o jejíhž zaslání zákazník nepožádal, přechází vlastnictví zásilek do vlastnictví Poskytovatele služeb.

 

PŘIJETÍ ZÁSILKY NA SKLAD
Na Vaší virtuální adrese jsme schopní převzít výlučně zásilky, u kterých je jednoznačně prokazatelné, že zásilka patří zákazníkovi anebo nám.

Aby bylo možné jednoznačně prokázat, že adresátem je náš zákazník anebo my, musí být zásilka označená podle návodu. Označením se myslí adresa, která musí obsahovat jméno naší firmy, nebo jméno zákazníka.

Každá zásilka která je přijatá na virtuální adrese zákazníka, tedy zásilka, kterou je možné identifikovat, bude vložena do účtu zákazníka do 24 hodin v pracovní dny. Zákazník bude o přijetí zásliky informovaný automatickým e-mailem. Neneseme zodpovědnost za to, že zákazník neobdrží e-mail oznamující přijetí zásilky.
V případě, že adresa na zásilce neobsahuje nic, zásilka nemusí být od kurýra nebo pošty přijatá, jelikož není prokazatelné, jestli zásilka patří zákazníkovi nebo nám. Za náklady vzniknuté nedostatečně označenou zásliknou neneseme žádnou zodpovědnost.

Při přebírání zásilky od kurýra, pošty anebo při osobním doručení zásilky odesílatelem, nevykonáváme inspekci zásilky na její poškození. Zásilka je přijatá ve stavu, v jakém je doručená. Pokud je zásilka při doručení viditelně poškozená, při podpisu přijetí zásilky (pokud je vyžadováno), bude zásilka doručovateli označená jako poškozená a při vložení zásilky do našeho počítačového systému bude zásilka taktéž označená jako poškozená.

Jakoukoliv zásilku jsme schopni převzít výlučně v pracovní dny v pondělí až pátek v čase mezi 9:00 až 17:30 Londýnského času. Neneseme žádnou zodpovědnost za zásilky, které byly doručené mimo naši pracovní dobu a za zásilky, které nebyly doručené na naši adresu nebo nebyly při převzetí podepsané našim zaměstnancem.

V případě, že by na virtuální adresu zákazníka byla doručená zásilka, která nemá původ v krajině EU a tato zásilka podléhá celnímu konání, případně se na ni vyměřuje CLO a další poplatky, zákazník se zavazuje uhradit nám všechny náklady spojené s úhradou těchto poplatků.

Jsme schopni převzít výlučně zásilky, které byly dopředu zaplacené zákazníkem, tedy nejsme schopni přijmout jakoukoliv zásilku, jejíž převzetí je podmíněno uhrazení platby jakéhokoliv druhu.

Neneseme žádnou zodpovědnost za škodu vzniklou nepřevzetím zásilky, kterou je potřeba při převzetí uhradit.

Neakceptujeme nákupy zrealizované na splátky či jakoukoliv jinou formou dluhu.

 

VLASTNOSTI ZÁSILEK

Zákazník je zodpovědný za všechny zásilky, které budou doručeny na jeho virtuální adresu a budou jednoznačně identifikované jako patřící jemu, a to bez ohledu na to, zda-li doručení zásilky bylo iniciované zákazníkem anebo jinou osobou.

Zákazník se zavazuje, že na virtuální adresu si nechá zaslat výhradně zásilky, které splňují následující podmínky: Zásilka ani položky v zásilce nejsou nebezpečné pro věřejnost, naše zaměstnance ani pro další zákazníky.

Položky v zásilce jsou vhodné na leteckou přepravu a tedy vyhovují požadavkům ICAO – Mezinárodní organizaci pro civilní letectvo.

 

Na položky v zásilce se nevztahuje zákaz dovozu do krajiny doručení.

Maximální rozměry zásilky nepřesáhnout 60x60x60 cm. Pokud bude zásilka požadované rozměry přesahovat, cena na zaslání této zásilky bude kalkulována samostatně.
 

Seznam položek, které není možné zaslat na virtuální adresu zákazníka:
- jakákoliv položka obsahující benzín, olej, kapalinu, plyn nebo dým

- biologické vzorky

- chemikílie

- cigarety a tabák

- drahé kovy a kameny

- barvy

- oleje

- hasící přístroje

- infekční látky

- kontrolované drogy a narkotika

- kapalina

- lak na nehty – neplatí pro Dolphi Transport

- lidské pozůstatky

- maso a jiné výrobky obsahující maso

- náplně do zbraní

- zboží označené jako nebezpečné dle označení ICAO

- nože, meče anebo cokoliv co má čepel delší než 3,5cm

- obscénní publikace

- pasy a jiné cestovní doklady

- pestidicidy

- pohovky, sedací soupravy

- poštovní známky a jiné ceniny

- použité alkalické baterie, NiCd, NiMH

- radioaktivní materiál

- křehké položky

 

NEIDENTIFIKOVATELNÉ ZÁSILKY

Všechny zásilky, na kterých je uvedená adresa, ale neobsahuje všechny potřebné údaje k identifikaci majitele, a to především jméno zákazníka, se považuje za neidentifikovatelnou zásilku, pokud není možné jednoznačně určit majitele zásilky.

Pokud obdržíme neidentifikovatelnou zásilku, bude tato zásilka našimi pracovníky otevřená a bude vykonaný pokus o identifikaci podle obsahu zásilky, a to především podle dodacího listu nebo faktury, pokud budou v zásilce obsaženy.

Pokud ani po otevření zásilky není možné majitele jednoznačně určit, bude vyhotovená fotodokumentace zásilky a zákazník bude vyzván k doložení informací, které ho jednoznačně identifikují jako majitele požadované zásilky. Po obdržení informací k neidentifikované zásilce, na kterou si zákazník uplatňuje nárok, poskytovatel služby vykoná porovnání těchto informací s těmi dostupnými v zásilce, a pokud usoudí, že zákazník vznesl svůj požadavek oprávněně, zásilka bude vložená zákazníkovi do jeho virtuální adresy.

Zákazník souhlasí, že pokud Poskytovatel služby rozhodne o nepřidělení neidentifikovatelné zásilky zákazníkovi z důvodu, že dodané informace nebudou dostatečné na identifikaci majitele, toto rozhodnutí je konečně a zákazník ztrácí nárok na opětovné vznesení požadavku o přiznání neidentifikované zásilky.

Zákazník souhlasí, že mu nevzniká žádný právní nárok na zásilku, která se považuje za neidentifikovatelnou.

 


OTEVŘENNÍ ZÁSILEK

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo otevřít zásilku v následujících případech:

- Pokud není možné identifikovat zásilku a je předpoklad, že zásilka obsahuje dokumenty vedoucí k identifikaci zásilky.

- Pokud poskytovatel nabude podezření, že zásilka může obsahovat zakázané položky.

- Při konsolidaci zásilky.

- Při požadavku na službu Kontrola zásilky.

- Při požadavku na službu Fotografování zásilky.
 


SKLADOVÁNÍ ZÁSILEK

Každou jednu zásilku přijatou na virtuální adrese je možné u nás skladovat zdarma po dobu jednoho roku od data vložení zásilky do našeho systému.
Před vypršením jednoroční doby bude každý zákazník upozorněný na konec této skladovací doby e-mailem.

Neneseme žádnou zodpovědnost za neobdržení e-mailu s upozorněním. Je bezpečnost zákazníka ujistit se o konci bezplatné lhůty na skladování anebo o jeho konci.

Pokud zákazník nepožádá o odeslání zásilky k příjemci do konce jednoroční skladovací lhůty, bude tato zásilka považována za nezájem a vlastnické právo k zásilce přechází na Poskytovatele služby.

Se zásilkou, jejíž vlastnictví přešlo do vlastnictví Poskytovatele služby, naloží Poskytovatel služby podle vlastního uvážení.
 

KONSOLIDACE ZÁSILEK

Požadavek na konsolidaci zásilek zadává zákazník.

Konsolidaci zásilek vykoná Poskytoval služby pokud:

- Zákazník požádá o zaslání alespoň dvou zásilek.

- Zásilky je možné zabalit do některé z typizovaných kartonových krabic, které jsou uvedeny v ceníku.

- Poskytovatel služby vykoná konsolidaci zásilek tak, že z konsolidovaných zásilek odstraní vnější obalový materiál, pokud to pomůže změnšit objem / rozměr zásilky a nebude mít negativní po na ochranu položky / položek v zásilce. Všechny takto připravené zásilky vloží   do některé z typizovaných krabic.

- Poskytovatel služby se zavazuje zkonsolidovat zásilky takovým způsobem, aby bylo možné zásilku odeslat v co nejmenším počtu krabic, ale zároveň aby nebyla ohrožená bezpečnost doručení zkonsolidované zásilky příjemci z důvodu nedostatečného zabalení.

- Zkonsolidovaná zásilka může mít naximálně 30kg.
 

ODESLÁNÍ ZÁSILEK

Zákazník zadává požadavek na odeslání zásilky e-mailem.

Poskytovatel služby odešle požadované zásilky výhradně na jméno registrovaného zákazníka a jen do krajiny uvedené při registraci a to bez vyjímky.

Všechny zásilky budou odeslané striktně až po úhradě poplatků za odeslání zásilky.

DOPRAVA ZÁSILEK
Při doručení zásilek z virtuální adresy zákazníka příjemci spolupracuje Poskytovatel služby s následujícími společnostmi:

Royal Mail - anglická pošta.

Jedna zásilka do hmotnosti 2kg a součet všech stran nepřesahující 90cm.

Žádný rozměr nesmí přesáhnout 60 cm.

Zásilky jsou odesílané každý pracovní den.

DPD – zásilky do hmotnosti 30kg, odesílané každý pracovní den s možností sledování zásilky.

UK mail – zásilky do hmostnosti 25kg, odesílané každý pracovní den s možností sledování zásilky.

Poštovné se počítá podle aktuálního ceníku.

Zákazník se zavazuje ověřit si výšši poštovného před objednáním služby.

Každou odeslanou zásilku je možné sledovat, pokud tuto službu dopravce poskytuje.

 

ÚHRADA

Úhradu za naše služby je možné hradit následujícím způsobem:

- Platebním systémem PayPal v měne GBP.

- Převodem na bankovní účet vedený v měně GBP ve Velké Británii.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Poskytovatel nese zodpovědnost za ztrátu zásilky, poškození zásilky a krádež zásilky v případě, že se zásilka nachází v držení poskytovatele služby, tedy se fyzicky nachází na našem skladě.

Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za zásilku, která byla ztracená, poškozená anebo odcizená na cestě mezi odesílatelem a zákazníkovou virtuální adresou.

Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za zásilku, která byla ztracená, poškozená anebo odcizená v čase mezi odevzdáním zásilky dopravci a doručením zásilky příjemci.

Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za ušlý zisk a za škodu vzniklou chybným či odpožděným doučením.

Postkytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu vzniklou:

Nedostatečným označením zásilky a to především neoznačením zásilky upozorňujícími na speciální zacházení jako např. Křehké, Pozor sklo, Opatrně, Touto stranou nahoru apod.

Označení zásilky neúplnou adresou.

Doručením zásilky mimo pracovní dobu Poskytovatele služby.

Doručením na jinou než naši adresu, respektive virtuální adresu zákazníka.

Pokud zásilku nepřevezme náš zaměstnanec.

Pokud je zásilka poškozená a toto poškození nebylo možné při kontrole zásilky odhalit pouhým okem.

Zakoupením výrobku, který není určený anebo homologizovaný na použití ve Vaší krajině.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Chcete více informací? Kontaktujte nás.

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.